Začenje riječi agenda ovisi o kontekstu u kojem se koristi. Ono može predstavljati podsjetnik u kojemu su zabilježene sve stvari koje se trebaju obaviti. Prevedeno s engleskog jezika, agenda bi pak značila dnevni red. Taj termin najčešće se koristi za politički program, odnosno stvari koje tijekom političkog mandata određena politička stranka ili koalciju trebaju sprovesti u djelo. Termin dnevni red može se u konačnici odnositi na sve „ono što je potrebno učiniti“ od strane nekog simpozija, tečaja i slično.
Agent označava fizičku ili pravnu osobu koja radi samostalno i uz naplatu, a ovlaštena je javno ili tajno raditi za nalogodavca. Ukoliko se radi o računalnom agentu, tada se pojam agent odnosi na program koji automatski provodi zadatke shodno naredbama, podacima i pravilima koje određuje korisnik.
Agresivan marketing suprotan je pojam od diskretnog marketinga. Agresivnim marketingom cilj je privući pažnju korisnika putem TV reklama, web bannera, google oglašavanja, telemarketinga i sl.
Akontacija ili predujam predstavlja novčanu svotžu koju prilikom sklapanja ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna stranka daje na račun drugoj stranci, radi olakšavanja ispunjenja obveze te druge stranke. Akontacija je dakle plaćanje unaprijed, a često se uzima kao garancija za uplatu koje tek slijedi.
Akreditiv je pismo ili instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvijete tj. obveze prema nalogodavcu akreditiva. Akreditiv je vrlo često korišten instrument plaćanja u trgovini jer pogoduje objema stranama.
Akreditivini dokumenti dokumenti su koje u neopozivom dokumentarnom akreditivu propisuje kupac. Oni mu isplatom akreditiva osiguravaju vlasništvo nad robom i stvarnu isporuku robe. Banka primitkom tih dokumenata, koje prilaže prodavatelj, isplaćuje akreditivni iznos. Radi se o sljedećim dokumentima: račun ili faktura, transportni dokumenti, međunarodna polica osiguranja prenesena na kupca, uvjerenje o porijeklu robe i sl.
Akumulacija označava gomilanje novčanih sredstava ili dobara. Vrlo čest sinonimi za akumulaciju su i pojmovi osobna štednja, štednja poduzetnika, štednja države i sl.
Analitika web stranice je prikupljanje, izvještavanje i analiza podataka web stranica. Fokus je na identificiranju mjera na temelju vaših organizacijskih i korisničkih ciljeva i korištenju podataka web mjesta za utvrđivanje uspjeha ili neuspjeha tih ciljeva te pokretanju strategije i poboljšanju korisničkog iskustva. Također, putem web analitike mjere se uspješnosti digitalnih marketinških kampanja jer se prvi rezultati vide kao povećani promet na odredišnim stranicama.
Alokacija ili razvrstavanje troškova računovodstveni su postupak kojim se troškovi uslužnih odjela raspoređuju na proizvodne pogone, tj. odjele. Pojam alokacija troškova često označava apsorpciju troškova, razvrstavanje ukupnih troškova na nosioce troškova, odnosno učinke (proizvode ili usluge).
Amortizacija označava postupak otpisivanja vrijednosti nematerijalne imovine tijekom njezina uporabna vijeka. Imovina koja nema uporabni vijek neotpisive su. Nematerijalna imovina kao što su patenti, zaštitni znakovi i autorska prava pak mogu biti otpisivi. Smanjenje vrijednosti materijalne imovine računa se za amortizacijski odbitak te se u slučaju prirodnih izvora odobrava olakšica na temelju iscrpljenja.
Analiza izvedivosti označava evaluaciju i analizu potencijala predložene investicije koja pomaže prilikom donošenja odluke o mogućnosti ostvarenja i materijalnoj uspješnosti. Vrijeme za analizu izvedivosti dolazi prije razrade konkretnog projekta, upravo iz tog razloga što se bavi ključnim pitanjem: zašto se projekt treba ili ne treba realizirati? Analiza izvedivosti ravnalo je za investicije. Ona detektira problem, mjeri njegove karakteristike, generira alternativu, odabire najbolju i sve to s mjerljivim pokazateljima. Ono što je i najvažnije, omogućuje analizu ostvarenih rezultata.
Analiza rizika s obzirom na konkekst u kojem se koristi može biti definirana na različite načine. Ona može obuhvaćati procjenu rizika, karakterizaciju rizika, komunikaciju rizika, upravljanje rizikom i politiku koja se odnosi na rizik. Analiza rizika može biti vezana za pojedinca, organizaciju, javni ili privatni sektor, ali i na društvo u cjelini. Rizik u poduzetništvu najčešće je vezan uz financije i ulaganje kapitala. Analiza tada obuhvaća procjenu faktora i vjrojatnosti da će nam se vratiti ono u što smo uložili sredstva. Rizik kojeg se analizira tada je rizik da se investirani kapital vrati u željenom obliku.
Anuitet označava određeni, jednaki novčani iznos tijekom razdoblja otplate kredita za vrijeme primjene iste visine kamatne stope. Mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se na način da se s povećanjem broja otplaćenih anuiteta udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje, odnosno na početku otplate kredita u anuitetu je veći udio kamate u odnosu na glavnicu (jer je i glavnica na koju se obračunava kamata veća te se smanjuje sa svakim sljedećim anuitetom).
Asginacija u stečaju svojevrsna je autoritativna likvidacija poduzeća, što znači da se provodi mimo legalnog postupka likvidacije kako bi iziskivala manje troškove iste. Provodi se na način da vjerovnik preuzima imovinu poduzeća koje se nalazi u krizi. Asignacijom se podmiruju potraživanja vjerovnika poduzeća prilikom likvidacije bez prodaje njegove imovine, a mogu je potencirati dužnik ili nejgovi vjerovnici.
Autorizirane obveznice (engl. authorized bonds) je maksimalan broj obveznica koje poduzeće može emitirati u skladu s uvjetima utvrđenim ugovorom ili zakonom. Autorizirane obveznice iskazuju se u poslovnim knjigama te predstavljaju potencijalnu emisiju.
Autorsko djelo predmet je zaštite autorskog prava. Radi se o unikatnom ostvarenju iz područja književnosti, znanosti ili umjetnosti, koje ima originalan karakter i koje se na neki način razlikuje od ostalih djela slične ili iste namjene. Primjeri autorskih djela su: jezična, književna, glazbena, koreografska, dramska, audiovizualna, fotografska i kartografska djela kao i djela arhitekture, likovne i primijenjene umjetnosti i sl.
Autorsko pravo pravo je koje ostvaruju stvaratelji (autori) književnih, znanstvenih i umjetničkih djela, a osigurava im isključivo pravo korištenja ili pak davanje prava na korištenje svog djela. Autorsko pravo uključuje i sustav zaštite tih prava, međutim ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku. Autorsko djelo može biti zaštićeno kao takvo bez obzira na kvalitetu i vrstu sadržaja.
Banka podataka označava organizirano prikupljanje podataka ili informacija o jednom ili više subjekata/predmeta ili za određenu svrhu. Takvi prikupljeni podaci dostavljaju se naručitelju istih.
Bankovna doznaka označava prijenos sredstava s bankovnog računa jedne banke na račun druge banke u lokalnim ili međunarodnim okvirima. Točnije, bankovna doznaka označava nalog kojeg jedna banka izdaje drugoj banci za isplatu određene sume novca trećoj osobi. Ovaj nalog banka izdaje na temelju svog komiteta, koji je upućuje da s osnova njegova pokrića izvrši novčanu doznaku fizičkoj ili pravnoj osobi koju je on u svom nalogu naznačio.
Baza podataka je organizirani skup podataka pohranjenih u računalu koji dozvoljava automatsko pretraživanje. Baza podataka može sadržavati upotrebljive i konkretne podatke ili pak popise adresa ili izvora na kojima se traženi podaci mogu pronaći. Računalni program korišten za upravljanje i ispitivanje baze podataka nazvan je sustav upravljanja bazom podataka (SUBP). Svojstva i dizajn sustava baze podataka uključeni su u proučavanje informatičke znanosti.
Benchmarking pruža mogućnost učenja i poboljšavanja vlastitog poslovanja na temelju usporedbe s drugim organizacijama. Međunarodna skupina za kontroling (International Group of Controlling IGC) definira benchmarking kao instrument analize i planiranja koji se temelji na usporedbi vlastite organizacije s “najboljima u klasi” konkurentnih organizacija, ali i organizacija u drugim djelatnostima.
BDP označava skraćenicu za Bruto domaći proizvod. Radi se o monetarnoj vrijednosti finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar granica jedne države, a u određenom vremenskom periodu, najčešće godinu dana. Obuhvaća svu privatnu, javnu i državnu potrošnju, investicije, te sve izvoz umanjen za uvoz unutar određenog teritorija.
Bilanca uspjeha je prikaz prihoda i rashoda u obračunskom razdoblju. To je izvješće o uspjehu poduzeća za jedno računovodstveno razdoblje. Sastoji se od lijeve i desne strane. Na lijevoj strani izlistani su svi nastali rashodi i to: redovni (poslovni rashodi koji su nastali kao rezultat obavljanja redovnih aktivnosti na poslu), izvanredni (nastali zbog nepredviđenih situacija), i vanjski (nastali zbog rješavanja ili obavljanja aktivnosti koje nisu vezane za primarni posao). Na desnoj strani se pak listaju svi redovni, izvanredni i vanjski prihodi. Zbrajanjem stavki s lijeve i desne strane dobivaju se ukupni rashodi i prihodi, odnosno bilanca uspjeha. Ukoliko su prihodi veći od rashoda, tada je ostvaren dobitak, a ukoliko su rashodi veći od prihoda, ostvaren je gubitak.
Blog je oblik internetskog dnevnika ili informativne web stranice. Na web stranici poredan je obrnuto-kronološkim sadržajem kako bi se ono što je zadnje napisano pojavilo prvo na stranici. Svrha bloga je višestruka, no glavni cilj najšečće je povezivanje s ciljanom publikom. Blog prvenstveno ima vrijednost za onoga tko stvara sadržaj, međutim napisani sadržaj ima posebnu vrijednost i za publiku koja od njega ima korist.
Blogosfera predstavlja mrežu povezanih blogova te zajednicu internet korisnika koji sudjeluju u stvaranju sadržaja blogova.
BND je skraćenica za Bruto nacionalni dohodak i označava ukupnu vrijednost svih proizvoda i usluga koje su tijekom jedne godine proizvedu u jednoj državi, uzimajući u obzir poreze, subvencije, otpisnine i prireze. Bruto nacionalni dohodak se od bruto domaćeg proizvoda razlikuje za vrijednost neto faktorskih usluga koje su pružene inozemstvu.

BNP je skraćenica za bruto nacionalni proizvod. Označava vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih pomoću domaćih faktora proizvodnje, bez obzira nalaze li se u zemlji ili inozemstvu, unutar određenog razdoblja. Realni BNP izražava vrijednost proizvodnje u stalnim cijenama iz jedne godine, stoga izražava samo promjene u količinama proizvedenih dobara i usluga.

Bonitet poduzeća ocjena je likvidnosti i kreditne sposobnosti firme, a u najširem smislu sveobuhvatna ocjena temeljena na analizi završnog računa i situacije poduzeća. Najjednostavnije rečeno, bonitet poduzeća svodi se na solventnost poduzeća, a ocjena boniteta poduzeća na ocjenu vjerojatnosti nastupanja insolventnosti, odnosno na prognozu insolventnosti. Prema ovom shvaćanju poduzeće ima dobar bonitet ukoliko pravodobno podmiruje dospjele obveze.
Brainstorming je metoda pronalaženja kreativnih rješenja za određenu/postavljenu tematiku. Konkretan prijevod s engleskog jezika značio bi „oluja mozgova“, a sam proces rješavanja problema nazvan je prema uputi „using the brain to storm a problem“ (doslovno prevedeno: rabiti mozak za brzo rješavanje problema). Brainstorming metoda provodi se tako da se sudionici koncentriraju na zadanu problematiku, te potom nastoje osmisliti što više kreativnih rješenja. Svaka i najnelogičnija ideja i rješenje dobrodošli su, jer je razmišljane izvan okvira poželjno za pronalaženje adekvatnog rješenja.
Brand percepcija je percepcija kupaca koji na osnovu infornacija i podataka kojima raspolažu kreiraju mišljenje te razvijaju emocije za određeni proizvod/uslugu.
Branding predstavlja promociju određenog proizvoda, usluge ili tvrtke određenim oglašavanjem i prepoznatljivim dizajnom. Promocija, odnosno proces brendiranja treba razmatrati u globalnom smislu. Dakle, brending je marketinška praksa stvaranja prepoznatljivog imena, simbola ili dizajna kako bi se povećala konkurentnost objekta promocije na tržištu.
Broker je osoba ovlaštena od strane Komisije za vrijednosne papire za trgovinu vrijednosnim papirima. Radi u brokerskim kućama ili bankama, te kupuje i prodaje vrijednosne papire na temelju naloga klijenata, prilikom čega si zaračunava određenu proviziju.
Bruto profit označava dobit/profit prije oporezivanja, a koristi se za oblikovanje i izračunavanje različitih pokazatelja, npr: pokazatelja proizvodnosti, rentabilnosti prometa, rentabilnost ukupnog ulaganja te rentabilnosti vlastitog ulaganja. Temelj za izračun bruto profita jest račun dobiti i gubitka.
Budžet označava procjenu prishoda i rashoda unutar određenog vremena u budućnosti. Može se formirati za osobu, obitelj, firmu, državu, grupu ljudi ili za bilo koga drugoga tko stvara i troši novac.

Burza je specijalizirano tržište na kojem se prema strogo utvrđenim pravilima trguje različitim robama i uslugama, čije su karakteristike opće poznate i količine razmjenjive. Najčešće se trhuje vrijednosnim papirima te međunarodnim/stranim valutama. Glavni cilj burze je povećanje transparentnosti tržišta, veća efikasnost, manji troškovi, te povećana zaštita od manipuliranja tržištem.

Postoji nekoliko podjela burze

Podjela burze prema objektu kojim se trguje:

 1. Burze vrijednosnim papirima
 2. Robne burze
 3. Novčane burze

Podjela burze prema tipu trgovanja:

 1. Klasične burze (na kojima se trguje gotovinom, a ugovor se izvršava odmah)
 2. Terminske burte (na kojima se sklapaju terminski ugovori, odnosno određuju se termini izvršavanja ugovornih obveza)
CAD je engleska skraćenica (Computer Aided Design) za oblikovanje pomoću računala. To podrazumjeva primjenu računala za dizajniranje, projektiranje, konstruiranje, vizualizaciju budućeg tehničkog predmeta, izradu dokumentacije za proizvodnju, planiranje proizvodnje, proračun utroška materijala i drugoga.
CAE je engleska skraćenica (Computer Aided Engineering) za računalno inžinjerstvo. Ona označava tehnologiju koja obuhvaća uporabu računalnih sustava za analizu CAD geometrije i dopušta kreiranom modelu da simulira i uči kako će se proizvod ponašati, a u svrhu redefiniranja i optimiziranja modela. CAE vrši analizu i testiranje statičkog, dinamičkog i toplinskog ponašanja projektiranog dijela, kao i optimizaciju strukture u skladu sa funkcijom cilja.
Cesija ili ustup tražbine jest dvostrani ugvovor kojim se otuđiva tražbina prenosi s dosadašnjeg vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara), pri čemu dužnik (cesus) i tražbina ostaju nepromijenjeni.
Call tržište je ono tržište na kojemu se kupovni i prodajni nalozi prikupljaju tijekom vremena, a realiziraju se u trenutku kojeg odredi prodavač ili investitor. Call tržišta uobičajena su kada obujam trgovanja nije dovoljno velik da bi opravdao kontinuirano trgovaranje (najčešće je u pitanju trgovanje vrijednosnim papirima). Iz tog razloga zakonitosti i djelovanje Call tržišta regulurani su shodno načelima aukcijskog tržišta.
Call opcija predstavlja financijske ugovore koji kupcu opcije daju pravo, ali ne i obvezu, kupnje dionice, obveznice, robe ili druge imovine po određenoj cijeni, u određenom vremenskom razdoblju. Dionica, obveznica ili roba naziva se osnovnom imovinom. Kupac opcije profitira kada cijena osnovne imovine naraste iznad izvršne cijene. U slučaju da tržišna cijena ne preraste izvršnu, call opcija se neće izvršiti pa će njezin vlasnik pretrpjeti gubitak u visini plaćene premije.
CAMEL je metoda analize općeg stanja banke koja se zasniva na ispitivanju kapitala, kvalitete aktiva, menadžmenta, profitabilnosti i likvidnosti. Ovom metodom rangiraju se banke u 5 kategorija. Banke koje su svrstane u kategoriju 1 imaju najbolje rezultate prema svim pokazateljima. Banke koje su pak svrstane u kategorije 4 ili 5 smatraju se problematičnim bankama te upućuju an potrebu dodatnog ispitivanja i uklanjanja uzroka takvog nepovoljnog stanja.
Cash flow pokazatelj je financijskog položaja određenog poduzeća. Najčešće se koristi prilikom procjene vrijednosti dionica i najčešće sadržava: godišnje viškove ili manjkove + amortizacija (otpis), plus ili minus promjene dugoročnih rezerviranja + izvanredni troškovi + izvanredni prihodi + izdvajanje u rezerve (pričuve) potrošene rezerve (pričuve). Dakle, Cash flow, odnosno novčani tok, je razlika između novčanih primitaka i izdataka u određenom vremenskom razdoblju.
Cash management ili upravljanje novcem označava postupak prikupljanja i upravljanja novčanim tokovima. Upravljanje novcem od krucijalne je važnosti kako za pojedince, tako i za tvrtke. Ključna komponenta u poslovanju je upravo financijska stabilnost tvrtke.
Cedent označava osobu koja ustupa tražbinu ili cesiju.
CEO označava glavnog, izvršnog direktora. Kratica dolazi od eng. riječi chief executive officer.
Certificirani ček označava osobni, privatni ili nebankovni ček koji banka kod koje idavalac ima određeno pokriće, na nejgov zahtjev prihvaća, odnosno certificira. Ček je cetrificiran kada kada se na njemu upisuje neka od klauzula: „certified“, „good“, „all right“ ili „accepted“ uz potpis ovlaštene osobe i upis datuma prihvaćanja. Tim činom banka potvrđuje sigurnost čeka jer je ta ista banka rezervirala čekovnu svotu radi honoriranja do isteka roka propisanog za njegovu isplatu, te se obvezala kao isključivi čekovni dužnik. Kada je riječ o naplati, certificirani ček ima potpuno jednaku sigurnost kao bankovni ček.
Certifikati predstavljaju izvedene financijske instrumente čije cijene ovise o kretanju jednog ili više osnovnih instrumenata na koji su vezani. Certifikati mogu biti vezani na dionicu, portfelj dionica, indekse, cijene sirovina, valute i sl., a izdaju ih banke. Spadaju pod dužničke vrijednosne papire, što znači da izdavatelj certifikata preuzima obavezu isplate uloga. Baš kao što se dionicama ili obveznicama trguje na burzi, tako se i certifikatima trguje jer su slobodno prenosivi.
Cesija ili ustup tražbine jest prijenos otuđivog potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara), pri čemu dužnik (cesus) i tražbina ostaju nepromijenjeni. Pravni temelji za cesiju mogu biti: ugovor, zakon i sudska odluka.
Cjenovna elastičnost ponude je mjera postotne promjene u količini kojom se opskrbljuje tržište, a koja rezultira iz promjene cijene proizvoda. Dio promjena u količini opskrbljenosti robom i zbog promjene vlastite cijene može ležati u pomicanju resursa u njegovu proizvodnju od poduzeća i industrija koje se uključuju u opskrbu proizvodima koji su blisko povezani (glede proizvodnje) s proizvodom.
Content marketing engleski je naziv za marketing zasnovan na kreiranju sadržaja. Naime content marketing označava strateško promišljanje usmjereno ka stvaranju i distibuciji vrijednih, relevantnih i dosljednih sadržaja kako bi se ciljana javnost privukla i potaknula na profitabilno djelovanje.
Crowdfunding označava prikupljanje novca od velikog broja ljudi. Velike skupine ljudi okupljaju male pojedinačne investicije kako bi osigurale kapital potreban za pokretanje tvrtke ili projekta. Pojedinci, dobrotvorne organizacije ili tvrtke mogu kreirati kampanju za određene slučajeve i svatko može dati svoj doprinos. Crowdfunding postaje sve popularniji način za pokretanje poduzeća i zrelije tvrtke za prikupljanje novca.
CROBEX predstavlja službeni indeks dionica Zagrebačke burze. Riječ je o indeksu koji je dobiven na osnovi free float tržišne kapitalizacije, pri čemu je težina pojedine dionice ograničena na 15%. Ako se nekom od dionica koje sačinjavaju CROBEX nije trgovalo predmetnog dana, uzima se zadnja cijena. Indeks CROBEX se računa kao omjer free float tržišne kapitalizacije i free float tržišne kapitalizacije na bazni datum. Free float tržišna kapitalizacija određene dionice računa se kao umnožak broja izdanih dionica, free float faktora i zadnje cijene dionice. Udjel free float tržišne kapitalizacije pojedine dionice u ukupnoj tržišnoj kapitalizaciji indeksa CROBEX, na dan revizije, ne može preći 10%. Ako nekom dionicom nije trgovano dotičnog dana, uzima se prethodna zadnja cijena.
Cookie ili kolačić službeno je poznatiji kao HTTP kolačić, web kolačić, internetski kolačić ili kolačić preglednika. Naziv je kraća verzija „čarobnog kolačića“, što je izraz za paket podataka koji računalo prima, a zatim šalje natrag bez promjene ili izmjene. HTTP kolačić mali je dio podataka koji se s web stranice šalje i pohranjuje na korisnikovu računalu od strane web preglednika korisnika dok korisnik pregledava. Kolačići su dizajnirani kao pouzdan mehanizam za web mjesto koje pamte važne podatke (poput predmeta dodanih u košaricu u internetsku trgovinu) ili za snimanje aktivnosti pregledavanja korisnika (uključujući klikove na određene gumbe, prijavu ili bilježenje posjećenih stranica u prošlosti). Također se mogu koristiti za pamćenje informacija koje je korisnik prethodno upisao u polja obrasca, kao što su imena, adrese, lozinke i brojevi kreditnih kartica.
Damping označava stavljanje proizvoda u promet u drugoj državi i to po cijeni koja je niža negoli u zemlji izvoznici te koja je niža i od same vrijednosti proizvoda. To se najčešće događa u slučajevima gdje je tržište zemlje izvoznice okarakterizirano kao monopolsko ili oligopolsko, dok tržište zemlje uvoznice nije. Kao poslovna strategija, damping označava utvrđivanje određenih cijena poradi postizanja određenih ciljeva, kao npr: osvajanje tržišta nekog proizvoda ili neke zemlje, uništavanje konkurencije u zemlji u kojoj se odvija damping i sl. Najčešće se primjenjuje upravo kako bi se prisililo domaće proizvođače da se povuku iz posla. Jednom kada se to postigne, cijene proizvoda mogu se povećati.
Database marketing engleski je naziv za marketing temeljen na bazi podataka. On označava korištenja podataka o klijentima za isporuku personaliziranijih, relevantnijih i učinkovitijih marketinških poruka kupcima (postojećim i potencijalnim kupcima). Sveobuhvatna marketinška strategija baze podataka omogućava vam da najbolje iskoristite svoje marketinške aktivnosti analizom podataka koje već imate. Marketing putem baze podataka može usmjeriti vaše marketinške aktivnosti isporukom relevantnih poruka pojedinim segmentima tržišta putem kanala s kojima već djeluju.
Deflacija je pojava suprotna inflaciji, a označava pad opće cjenovne razine. Često je izazvana redukcijom ponude novčane mase ili dostupnih kredita. Isto tako, deflacija može biti uzrokovana smanjenjem državne, investicijske ili osobne potrošnje. Suprotno inflaciji, popratne pojave uz deflaciju su povećana nezaposlenost, te pad BDP-a uslijed manje količine potražnje u ekonomiji što može voditi do ekonomske depresije.
Defundiranje predstavlja smanjenje dugoročnih dugova poduzeća. Smanjenje dugova obavlja se prema ugovorenom amortizacijskom planu s financijerima ili postupcima poduzeća za otkup nepotrebnih ili nepovoljnih dugova ili pak iskorištavanjem opcija vjerovnika poduzeća na konverziju dugova u vlastiti kapital poduzeća.
Deprecijacija prethodi devalvaciji. Ona označava pad vrijednosti imovine. Do deprecijacije može doći uslijed: povećanja ponude, slabljenja potražnje ili kao rezultat promjene u inflaciji ili kamatnih stopa.
Devalvacija predstavlja službeno snižavanje tečajne vrijednosti valute zemlje u odnosu na zlato ili druge valute. Devalvacija je čin izravnavanja unutrašnje (niže) vrijednosti novca izražene u njegovoj kupovnoj moći na domaćem tržištu i njegove neopravdano više vanjske vrijednosti izražene u deviznom tečaju.

Devizni rizik je rizik koji se javlja kada poduzeće obavlja transakcije u valuti drukčijoj od svoje. Rizik ovisi o određenom razdoblju u kojem se transakcija obavlja, zbog izloženosti fluktuaciji valuta, a najveći je kada je riječ o dugoročnim transakcijama (nekoliko godina). Poduzeće se izlaže riziku kada:

 1. Kada posjeduje novac u jednoj valuti, a očekuje izvršiti transakciju u drugoj kako bi realizirao profit
 2. Kada su mu potraživanja denominirana u jednoj valuti koja mora biti konkretizirana u drugu po nekoj očekivanoj vrijednosti.
 3. Kada posjeduje novčana sredstva u nekoj valuti, te u trenutku vraćanja mora vršiti konverziju vlastite u stranu valutu kako bi se vratilo dug
 4. Kada kupuje robu u jednoj valuti, prodaje u drugoj, a ostvareni prihod treba konvertirati u treću da bi se ostvarila planirana dobit.
Digitalni marketing upotreba je interneta, mobilnih uređaja, društvenih medija, pretraživača i drugih kanala za dostizanje ciljanih skupina i potrošača.
Dionica predstavlja vlasnički vrijednosni papir tj. vlasnički udio u određenom dioničkom društvu. Koliki udio predstavlja, ovisi o ukupnom broju izdanih dionica. Ona daje prava, ali i određene obveze prema društvu. U pravilu je nasljedna, ali postoji i mogućnost da se u odnosu na nasljeđivanje i trgovanje u aktu o osnivanju predvide i određena ograničenja. Dionice se svrstavaju na dvije skupine: obične i povlaštene dionice. Obične dionice osiguravaju ostvarivanje svih materijalnih i nematerijalnih prava iz akcije. Povlaštene dionice imaju pak povlašteni položaj i to u slučaju isplate dividende. Dividenda je na povlaštinu dionice gotovo zagarantirana, unaprijd poznata te određena u postocima u odnosu na nominalnu vrijednost dionice.
Biti dioničar znači biti suvlasnik kompanije, odnosno imati udio u nekoj kompaniji. Međutim član društva ne može imati u vlasništvu ni društvo a ni udio u njemu u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Članovi su samo imatelji udjela. Kupnjom dionica, dioničar stječe sva prava i obaveze te dionice, a njome može trgovati na burzi dionica preko posrednika ili brokera.
Dioničko društvo označava društvo s vlastitom tvrtkom. Legalan je to oblik poduzeća čija je vlasnička glavnica podijeljena na jednake dionice. Dioničko društvo ima pravnu osobnost i svojstvo trgovačkog društva bez obzira na razlog osnivanja, a za obveze vjerovnicima društvo odgovara isključivo vlastitom imovinom.
Direktni ili izravni marketing oblik je oglašavanja koji omogućava tvrtkama i organizacijama da izravno komuniciraju s kupcima putem različitih medija, poput telefonskih poziva, tekstualnih poruka, e-pošte, letaka, brošura i ciljanih internetskih oglasa. On označava dakle oblik marketinškog poslovanja u kojem se direktno kupuje ili prodaje roba ili se pak odgovor o mogućnosti prodaje/suradnje nudi odmah. Mediji direktnog marketinga vrlo se brzo razvijaju, što je posljedica razvoja elektronike i informatike (kompjutorske mreže, telefoni, mobiteli, komunikacijski sistemi itd.).
Diskontiranje je postupak utvrđivanja sadašnje vrijednosti plaćanja ili toka plaćanja koji će se primiti u budućnosti. S obzirom na vremensku vrijednost novca, dolar danas vrijedi više nego što bi vrijedio sutra. Diskontiranje je glavni faktor koji se koristi u određivanju cijena sutrašnjih novčanih tokova, odnosno on predstavlja postupak izračunavanja koliko sada vrijedi neki budući novčani iznos. Postupak suprotan diskontiranju je ukamaćivanje. Ukoliko planirate neke buduće primitke tada je diskontiranje od iznimne važnosti jer kune koje danas imate u novčaniku, sutra možda neće imati vrijednost kao danas.
Diskontna stopa je stopa diskontiranja, mjera vremenske vrijednosti novca, odnosno svođenja budućih novčanih iznosa ili primitaka na sadašnju vrijednost. Općenito diskontna stopa je eskontna stopa središnje banke, tj. kamatna stopa koju središnja banka obračunava pri otkupu mjenica. To je osnova za kamatnu stopu koju banke pri otkupu mjenica zaračunavaju svojim komitentima.
Pod diskretnim marketingom smatra se bilo koja vrsta marketinške aktivnosti koja za cilj ima privući pažnju potencijalnih ili postojećih potrošača. Engleska riječ za diskretni marketing je „inbound marketing“. Riječ „inbound“ u ovom kontekstu značila bi poduzimanje akcija kako bi se putem digitalne ili tradicionalne komunikacije kupce „dovelo“, zaslužilo njihovu naklonost, u konačnici ih zadržalo, ali i kako bi se brend učinilo prepoznatljivim, relevantnim, dostupnim. Većina instrumenata koji se pri tome koriste spadaju pod diskretni marketing. Primjeri instrumenata su: optimizacija stranica radi olakšanog pretraživanja, kreiranje sadržaja za društvene mreže i blogove, email marketing i sl.
U Republici Hrvatskoj postoje dvije burze te dva službena indeksa na burzi: CROBEX i CROEMI CROBEX je službeni indeks Zagrebačke burze i dobiven je na na osnovi free float tržišne kapitalizacije, pri čemu je težina pojedine dionice ograničena na 15%. Ako se nekom od dionica koje sačinjavaju CROBEX nije trgovalo predmetnog dana, uzima se zadnja cijena. Najčešće sastavnice CROBEX-a su industrijske tvrtke. VIN je pak službeni indeks Varaždinske burze. Najčešće sastavnice VIN indeksa su turističke tvrtke i pravni sljednici bivših privatizacijskih fondova. CROEMI indeks je konstituiran zbog toga što prosječni investitor na hrvatskom tržištu istovremeno na hrvatskom tržištu posluje i na Zagrebačkoj i na Varaždinskoj burzi, a sve u svrhu praćenja najlikvidnije hrvatske dionice neovisno s kojeg tržišta.
Distributer označava osobu (poduzetnika) koja s drugim poduzetnikom ima sklopljen ugovor o prodaji određenih proizvoda
Dioničari zarađuju dividende. Isplata dividende označava iznos koji dioničar dobije iz dobiti koju je ostvarilo trgovačko društvo čije dionice drži. Najčešće se pojavljuju u obliku gotovine, međutim mogu biti i u obliku dionice ili pak imovine trgovačkog društva. Vrijeme i iznos dividende koja se isplaćuje odobrava direktor tvrtke. Dividende se mogu isplatiti iz zarade tekućeg razdoblja, zarade ranijih razdoblja ili se mogu zadržati u rezervi. Vlasnicima povlaštenih dionica obično se prvima isplaćuje dividenda po fiksnoj stopi. Ulagači u pravilu trebaju plaćati porez na prihod od dividende. Za potrebe oporezivanja, obuhvat pojma dividende može biti znatno širi od navedenoga, kako bi se spriječilo da dioničari izvlače dobit (profits) trgovačkog društva bez plaćanja poreza.
Društvo s ograničenom odgovornošću je gospodarski subjekat u Republici Hrvatskoj. To je društvo kapitala u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulaže temeljne uloge s kojima sudjeluju u unapridjed dogovorenom temeljnom kapitalu. Poslovni ulozi ne mogu se izraziti u vrijednosnim papirima, a temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj.
E-business ili elektroničko (internet) poslovanje označava primjenu interneta, intraneta, ekstraneta ili neke njihove kombinacije za obavljanje poslova. E-poslovanje je slično e-trgovini, ali nadilazi jednostavnu kupnju i prodaju proizvoda i usluga na mreži.
U svom najjednostavnijem obliku, efekt leptira, kada se primijeni na posao, znači da jednostavne akcije donose velike nagrade. Drugim riječima, tretiranje ljudi na pravi način ima veći učinak na povećanje poslovanja negoli bilo koji novci uloženi u marketing ili oglašavanje. Uobičajeno načelo kaže kako mali uzrok ima male posljedice, a veliki velike.
Elastičnost označava sposobnost određene ekonomske veličine da reagira na promjenu druge ekonomske veličine s kojom je u korelaciji, npr. elastičnost potražnje, elastičnost ponude i elastičnost troškova. Elastičnost se mjeri koeficijentom elastičnosti.
Marketing putem e-pošte oblik je izravnog marketinga koji koristi elektroničku poštu kao sredstvo komuniciranja komercijalne poruke ili poruke za prikupljanje sredstava publici. U najširem smislu, svaka se e-pošta poslana potencijalnom ili trenutnom kupcu može smatrati marketingom e-pošte. Osnovni uvjet za provođenje ove vrste marketinga je raspolaganje elektronskim adresama kupaca koji su dali dozvolu da ih se koristi u svrhu informiranja ili održavanja komunikacije.
Emisija označava prikupljanje dugoročnih novčanih sredstava vrijednosnim papirima. Točnije, emisija predstavlja mobilizaciju dugoročnih kredita izdavanjem obveznica ili mobilizacije dugoročnih kredita izdavanjem dionica.
Emitent je izdavatelj, trgovačko društvo ili neka druga ovlaštena osoba koja izdaje vrijednosne papire i druge legitimacijske papire čijom prodajom prikuplja nedostajuća novčana sredstva.
Europska banka za obnovu i razvoj (eng. European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) osnovana je 1991. u svrhu pomoći bivšim komunističkim zemljama u njihovoj transfromaciji u tržišna gospodarstva. Svojom djelatnošću treba doprinositi gospodarskom napretku i obnovi potičući privatne i poduzetničke inicijative. Banka pomaže zemljama članicama primateljicama koje provode programe privatizacije, demonopolizacije i decentralizacije. Pomoć Banke ostvaruje se na više načina, a naročito izravnim ulaganjima u privatna ili državna poduzeća i banke ili sufinanciranjem ulaganja u poduzeća. Hrvatska je postala članica Europske banke za obnovu i razvoj 15.4.1993.
Euroobveznice predstavljaju međunarodni bankovni kredit nominiran za neku od eurovaluta. Državne su to obveznice izdane u eurima zajedno od strane svih zemalja članica Eurozone. Predložene su kao način rješavanja Europske dužničke krize, kako bi prezadužene države mogle posuđivati nova sredstva pod boljim uvjetima, jer bi imale bolji kredini rating – koji bi bio spoj kredinih ratinga svih zemalja članica Eurozone. To bi tim državama omogućilo pristup jeftinijim kreditima zahvaljujući snazi drugih ekonomija eurozone.
Europska središnja banka (eng. European Central Bank – ECB) naziv je za središnju banku Europske unije. Banka je to koja upravlja eurom te određuje i provodi gospodarsku i monetarnu politiku EU-a. Glavni cilj joj je održati stabilnost cijena i time potaknuti gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta.
EURIBOR označava referentnu kamatnu stopu na neosiguranom tržištu koja se izračunava za nekoliko dospijeća (jedan tjedan, jedan mjesec, tri mjeseca, šest i devet mjeseci). EURIBOR-om upravlja Europski institut za tržište novca (EMMI). Veliki broj banaka koristi EURIBOR da bi utvrdio kamatne stope na različite financijske proizvode poput: hipoteka, štedni računi i krediti. Obračunava se dnevno i objavljuje u 11.00 sati po srednjoeuropskom vremenu na Reuters stranicama.
Experimental ili iskustveni marketing, marketinška je tehnika koja stvara iskustva između marki i potrošača. Iskusne kampanje koriste aktivaciju (na primjer uzorkovanje proizvoda, zaustave, događaje itd.) kako bi oživjele marke i izravno komunicirali s ciljanom publikom. Ova vrsta marketinga usredotočena je na navođenje potrošača da iskusi marku. Na primjer prodaja energetskog pića Burn i sl.
Faktoring je financijska transakcija i vrsta financiranja dužnika u kojem poduzeće s popustom prodaje svoja potraživanja (tj. Fakture) trećoj osobi (koja se naziva faktor). Poduzeće će ponekad faktorirati svoju potraživanu imovinu da zadovolji svoje trenutne i neposredne novčane potrebe. Faktor za svoju uslugu zaračunava faktoring proviziju. Visina provizije uvjetovana je ukupnim prometom, prosječnom svotom svih računa, brojem i postojanošću kupaca, kao i prosječnim rokom potraživanja. Za preuzimanje komercijalnog rizika i avansiranja plaća se posebna naknada.
Faktura je komercijalni dokument koji detaljno prikazuje i bilježi transakciju između kupca i prodavatelja. Ako je roba ili usluga kupljena na kredit, faktura obično navodi uvjete posla i pruža informacije o dostupnim načinima plaćanja.
Fakturirana premija predstavlja prihod osiguravajućih društava u obračunskom periodu. Temelji se na pisanom dokumentu (fakturi) koji osiguravatelj šalje ugovaratelju osiguranja, na osnovi kojega se obavlja plaćanje premije.
Franšiza predstavlja dozvoljeno pravo pojedincu ili grupi koja omogućava korisniku da provodi određenu vrstu komercijalne aktivnosti. Pod pojmom ugovora o franšizi mogu se smatrati slučajevi poput mjere i usluga koje će biti osigurane od strane cedenta, plaćanja cedenta i uvjeti za okončanje franšize. Franšiza je sistem proširenja poslovanja i distribucije proizvoda ili usluga te mogućnost vođenja poslovanja pod prepoznatljivim, etabliranim imenom.
Franšiziranje predstavlja oblik podugovaranja kod kojeg poduzeće daje ovlast drugom poduzeću da koristi njegovo ime i prodaje njegovu robu ili uslugu, što može uključivati pojedine ili sve poslovne funkcije.
FIFO je naziv za računovodstvenu metodu prema kojoj se procjena robe, zaliha ili inventara temelji na pretpostavci da se dobra koriste onim redom kojim su i nabavljena, na način da se ona koja su prva naručena prva i koriste te obrnuto. Metoda suprotna ovoj naziva se LIFO.
Fiktivna trgovina je trgovina koja je rezervirana s datumom izvršenja daleko u budućnosti, a prilagođena je da uključuje ispravan datum namire i datum trgovanja kada transakcija završi. Dakle, to je prodaja koja ostavlja dojam obavljene prodaje, a posao zapravo nije obavljen. Dužnik može provesti fiktivnu prodaju da bi izigrao vjerovnika. Pri tome radi fingiranim računima, koji sadrže izmišljene obveze jedne osobe prema drugoj, tj. račun za robu koja nije isporučena, da bi se stanje prikazalo na drukčiji način i zavarale treće osobe. To može biti prikrivanje stanja obveza na čije je ime račun ispostavljen, ili služi prikrivanju manjkova na zalihama prodavača. Fiktivna prodaja pravno je ništavna.
Financijski inžinjering označava postupak stvaranja novog sredstva za ulaganje. Na primjer, netko može stvoriti novi derivat uzimajući postojeće strukture i mijenjajući ih kako bi ublažio rizik i / ili povećao povrat. Moglo bi se također teoretski izmisliti potpuno novi financijski proizvod iz ničega. Financijski inženjering često je matematički intenzivan, jer se moraju uzeti u obzir određeni broj rizika i drugih čimbenika prije nego što se novi proizvod plasira na tržište.
Financijski posrednik je organizacija koja djeluje kao veza između investitora i dužnika, radi ispunjavanja financijskih ciljeva obje strane. Na njih se može gledati kao na poslovne subjekte koji prihvaćaju depozite od štediša ili ulagača (zajmodavaca) dopuštajući im niske kamate na njihov iznos. Nadalje, ove organizacije pozajmljuju taj iznos pojedincima i firmama (zajmoprimačima) uz relativno visoku kamatnu stopu kako bi ostvarile svoju maržu.
Financijski rizik je rizik da tvrtka neće moći ispuniti svoje obveze vraćanja dugova. Što zauzvrat može značiti da će potencijalni investitori izgubiti uloženi novac u tvrtku. Što više duga tvrtka ima, veći je potencijalni financijski rizik. Također što je veći mogući profit, to je i veći financijski rizik.
Upravljanje financijama podrazumijeva planiranje, organiziranje, usmjeravanje i kontrolu financijskih aktivnosti poput nabave i korištenja sredstava poduzeća. To znači primjenu općih načela upravljanja na financijske resurse poduzeća. Financijsko upravljanje podrazumijeva prikupljanje vlastitih i tuđih izvora sredstava, politiku naplate potraživanja, kontrolu novčanih tokova, kriterije raspodjele dobiti, odabir investicijskih mogućnosti itd.
Financiranje označava proces pribavljanja, korištenja i vraćanja financijskih sredstava njihovim izvorima. Financiranje se sastoji od odnosa koji nastaju upravljanjem financijama, ulaganjem putem tržišta novca i kapitala.
Fond menadžer je financijski stručnjak, specijalist za upravljanje imovinom fondova zaposlen u društvu za upravljanje fondovima.
Front office je engleski naziv za brokere/dilere i pomoćno osoblje izravno uključeno u stvaranje poslovanja i ostvarivanja profita za svoju tvrtku.
Fungibilnost ili zamjenjivost označava svojstvo vrijednosnih papira, deviza ili robe da se njihovi pojedini komadi ili količine mogu međusobno zamjenjivati, jer imaju istu namjenu i vrijednost.
Galopirajuća inflacija odnosi se na vrstu inflacije do koje dolazi kada cijene roba i usluga rastu dvocifrenom ili trocifrenom stopom godišnje.
Geografsko lociranje označava postupak dodavanja lokacije na medijskom sadržaju (slika, video zapis, SMS poruke i sl.) kako bi se ljudima dalo uvid u informacije o tome gdje je npr. snimljena određena fotografija, osoba prijavljena na određenu uslugu i sl.
GIF je skraćenica od eng. naziva „graphical interface format“ koji predstavlja standardni format koji se koristi za vizualne datoteke, najčeš će kod dijagrama, ilustracija i jednostavnih animacija. Podržava 8 boja po bitu, odnosno 265 boja po datoteci, što ga čini pogodnim za lak transfer putem interneta. Na društvenim mrežama GIF-ovi su male animacije i video zapisi.
Glavnica predstavlja neto iznos koji pripada trgovcu, odnosno iznos koji mu ostaje nakon odbijanja dugova. Konkretnije, glavnica je novac investiran u posao te zarada koja se ostvari daljnjim poslovanjem. Često se miješa s temeljnim kapitalom, no to su dva različita pojma.
Godišnja financijska izvješća su financijska izvješća koja se temelje na dvanaestomjesečnom uzastopnom vremenskom razdoblju i prilažu se 31. prosinca poslovne godine. Najčešći skup izdanih izvještaja su financijska izvješća opće namjene koja uključuju bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o zadržanoj dobiti i izvještaj o novčanim tokovima.
Google Adwords ili Google Ads internetska je reklamna platforma koju je razvio Google, a oglašivači plaćaju za prikazivanje web stranica kratkim oglasima, ponudom usluga, popisima proizvoda, video sadržajem i generiranjem instalacija mobilnih aplikacija unutar Google oglasne mreže. Oglase može postavljati na rezultate tražilicama poput Google pretraživanja (Google pretraživačka mreža) i na web-lokacijama koje ne pretražuju, mobilnim aplikacijama i videozapisima (Google prikazivačka mreža)
Googlebot označava specijalizirani softver za indeksiranje web stranica koje se pretražuju na Google-u. Prikuplja podatke o novim web stranicama te ih u svrhu rangiranja kod prirodnih rezultata pretrage dodaje na svoj indeks.
Gospodarski rast označava povećanje količine proizvedenih roba i usluga po glavi stanovništva tijekom vremenskog razdoblja.
Granični trošak je trošak proizvodnje još jedne jedinice dobra. Granični trošak uključuje sve troškove koji se razlikuju ovisno o razini proizvodnje. Na primjer, ako tvrtka treba izgraditi novu tvornicu kako bi proizvela više robe, troškovi izgradnje tvornice su granični troškovi.
Gubitak je smanjenje ili uništenje svari zbog, najčešće, nepredviđenih situacija i na nepredviđeni način. Gubitak može nastati i u sklopu promišljene akcije, kada se za razliku od očekivanih akcija, ne može se prepisati riziku. Najčešći gubici su: gubitak imovine zbog požara ili svađe, gubitak prihoda zbog uništene imovine, povećani troškovi zbog bolesti i sl.
Gubitak iz troškova poslovanja je gubitak nastao zbog većih troškova poslovanja od pretpostavljenih.
Gubici na ulaganjima označavaju gubitke nastale na uloženoj imovini, bilo financijskoj ili materijalnoj. Ovaj se gubitak ne ostvaruje sve dok se imovina ne proda po cijeni nižoj od prvotne kupovne cijene. Ukupni neto gubici od ulaganja uključuju gubitke od najma nekretnina i financijskih ulaganja. To je iznos prema kojem vaši troškovi koji se odnose na ulaganja (poput plaćanja kamata na kredite osigurane za ulaganja) prelaze prihod koji od tih ulaganja ostvarujete.
Halo efekt je fenomen socijalne psihologije koji uzrokuje da ljudi budu pristrani u svojim prosudbama prenoseći svoje osjećaje o jednom svojstvu nečega u druge, nepovezane atribute. Osim psihološkog, to je i marketinški pojam koji objašnjava pristranost kupca prema brendu zbog dobrog iskustva s korištenjem određenog proizvoda ili usluge tog istog brenda. Primjer: Apple je nakon vrlo uspješnog lansiranja iPhone-a zabilježio pozitivan trend u prodaji Mac računala.
Happy hour ili “Sretni sati” predstavljaju marketinški alat za pospješivanje prodaje – u određenom dijelu dana se pojedini proizvodi/usluge prodaju po nižim cijenama ili – pak – uz jedan kupljeni proizvod drugi dobiva besplatno i sl ponude. Ovakav alat koristi se za povećanje prodaje u razdoblju kada ona obično (ili očekivano) opada.
Hashtag (#) je univerzalna oznaka koja se koristi na društvenim mrežama, a u svrhu obilježavanja i svrstavanja sadržaja na određenu temu. Nalazi se ispred riječi ili sintagme, bez korištenja razmaka. Primjer: #brainstorming ili #humnitarnaakcija – ovakve oznake grupirat će sve objave koje sadrže ovaj hashtag. Hashtag se može koristiti na bilo kojem mjestu unutar teksta. Što više ljudi u svojim objavama, na društvenim mrežama, koristi određeni hashtag to on postaje popularniji. Upravo zbog toga hashtagovi se sve više koriste za marketing na društvenim mrežama unutar kojeg se osmišljavaju specifične i jedinstvene hashtagove za nazive usluga/proizvoda, brenda, slogana, za promociju određenog događaja i sl.
Hedging označava osiguranje od rizika koji proizlazi iz poslovanja. Vrste rizika: promjene kamatnih stopa, tečaja i sl. U slučaju da ekonomski subjekti ne žele preuzeti rizik te kako bi se od rizika i zaštitili mogu se opredijeliti za financijske derivate. To ne sprječava dešavanje negativnih događaja, međutim ukoliko do njih dođe utjecaj će biti znatno smanjen.
Hipoteka je kredit u kojem se imovina ili nekretnine koriste kao zalog. Zajmoprimac sklapa ugovor sa zajmodavcem (obično bankom) u kojem zajmoprimac prima gotovinu unaprijed, a zatim izvršava isplate tijekom određenog vremenskog razdoblja dok ne isplati zajmodavcu u cijelosti.
HIPPO je skraćenica za eng. naziv mišljenja najplaćenije osobe (highest paid person’s opinion). Riječ je o subjektivnom donošenju marketinških odluka na osnovu izvršne pozicije a ne na osnovu činjenica, podataka i stručnosti osoba koje rade u marketingu.
Holding društvo je pravni subjekt koji drži ili trajno sudjeluje u vlasništvu drugih, pravno samostalnih, poduzeća. Kada društvo isključivo posluje dolaženjem u posjed i sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju drugih poduzeća, riječ je o čistom holding društvu. Ako društvo ima i druge djelatnosti, to je mješovito holding društvo. Ako je cilj holding društva vlasništvo industrijskog karaktera, riječ je o industrijskom holding društvu. Međutim, ako je holding društvu cilj samo ulaganje sredstava, tu je riječ o financijskom holding društvu. To su društva koja svojim temeljnim kapitalom sudjeluju u temeljnom kapitalu drugog društva, koje opet može sudjelovati dijelom svoje aktive u temeljnom kapitalu trećih društava, itd. Na taj način holding društvo ima utjecaj na poslovanje svih tih društava (sestrinska društva, društva-kćeri, društva-unuke) koja su pravno samostalna, ali ekonomski zavisna od holdinga. Tako se oblikuju mreže od nekoliko desetaka (u nekim slučajevima i više od stotinu) poduzeća koje kontrolira jedna interesna grupa.
Homepage banner naziv je za web banner koji se prikazuje na čitavoj pozadini početne stranice (homepage) weba. Najveća vidljivost bannera upravo je ova vrsta, što za posljedicu ima i višu cijenu zakupa.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak razvojna je i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.
Hrvatska gospodarska komora samostalna je stručno-poslovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske.
Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Odgovorna je za održavanje stabilnosti cijena u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva. Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obavezno. Područne obrtničke komore udružuju se u Hrvatsku obrtničku komoru. Na razini županija djeluje 20 područnih obrtničkih komora dok na razini gradova i općina djeluje 112 Udruženja obrtnika. Hrvatska obrtnička komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

 • izdavanje dozvole (licencije) obrtnicima i pravnim osobama koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u skladu sa Zakonom o obrtu
 • izdavanje uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti
 • izdavanje diplome o majstorskom zvanju
 • osnivanje Suda časti.

Tijela Hrvatske obrtničke komore su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Predsjedništvo
Impresije označavaju koliko je puta određeni oglas prikazan posjetitelju određene web stranice, ne uzimajući u obzir korisničku interakciju. Npr. 500 impresija znači da je 500 korisnika interneta bilo izloženo oglasu ili da je oglas prikazan 500 puta.
Influencerom se smatra osoba koja ima određeni utjecaj na društvenim mrežama. Taj utjecaj ogleda se u promjenama glede javnog mnijenja. Ovisno o brendu, proizvodu ili usluzi koja se na društvenim mrežama promoviraju, razlikuju se i tipovi influencera koji imaju sposobnost utjecaja na kupoprodajne odluke potrošača. Najbitniji faktori koji određuju utjecaj influencera jesu: domet (velik broj relevantnih pratitelja na društvenim mrežama), relevantnost (pokrivenost i vidljivost u medijima i novinama) te poznatost (zvučnost imena, osoba poznata javnosti, ekspert u određenom sektoru). Ključan korak u uspješnom poslovnom prisustvu na društvenim mrežama je optimalan odabir utjecajnih osoba, njihovo kontinuirano praćenje i uspostavljanje uzajamnog, proaktivnog odnosa.
Infografika označava vizualni prikaz određenih informacija i podataka. Međutim značenje nije tako jednostavno. Infografika podrazumijeva zbirku upečatljivih slika, grafikona i minimalnog teksta za lakše razumijevanje teme. Određena slika ili grafikon pomažu ljudskom oku da lakše uoči trendove i obrasce ponašanja te da na toj osnovi stekne konkretne zaključke.
Internet stvari (IoT – Internet of things) je sustav međusobno povezanih računalnih uređaja, mehaničkih i digitalnih strojeva koji se pružaju jedinstvenim identifikatorima (UID-ovima) i mogućnostima prijenosa podataka putem mreže bez traženja interakcije čovjek-čovjek ili čovjek-računalo. IoT relativno je novi pojam koji, točnije, označava koncept budućnosti u kojoj su svakodnevni predmeti, ljudi ili životinje povezani s internetom ili nekim drugim uređajima. Svaka od tih osoba, predmeta ili životinja posjeduju svoju IP adresu koja im omogućuje samostalno prenošenje podataka preko mreže bez ljudske ili računalne podrške. Spajanje bežične tehnologije i interneta dovelo je do IoT koncepta. Primjer: praćenje otkucaja srca na satu tijekom treniranja.
Online reputation management engleski je naziv za upravljanje ugledom na interentu. Internetsko upravljanje reputacijom (ORM) najjednostavnije rečeno je kada, kako biste odgovorili na negativne ili lažne komentare, aktivno pratite spominjanje svoje marke na web lokacijama i društvenim mrežama. ORM uglavnom djeluje reagirajući na negativne komentare kupaca na mreži i reagirajući na priče u medijima (društvenim i tradicionalnim) koje vašu tvrtku oslikavaju u lošem svjetlu. Primjer: možete objaviti izjavu za javnost koja se odnosi na sadržaj priče ili odgovoriti na objavu na društvenim mrežama.
Investitor je pravna ili fizička osoba koja vlastita ili posuđena sredstva ulaže u određeni posao, nekretninu i sl u sadašnjosti, očekujući profit u budućnosti.
IP adresa je jedinstvena brojčana oznaka prema kojoj se razlikuju računala. Svaki uređaj koji je povezan na mrežu posjeduje trajnu ili privremenu IP adresu. Većina IP adresa sastoji se od četiri grupe brojeva razdvojene točkama, kao npr. : 345.245.7.23.

Izvještaj o novčanom toku je financijski izvještaj koji sadrži skupne podatke o svim novčanim prilivima koje tvrtka dobiva iz tekućeg poslovanja i vanjskih izvora ulaganja. Uključuje i sve novčane odljeve koji plaćaju poslovne aktivnosti i investicije u određenom razdoblju.

Sastoji se od 3 dijela:

 1. Novčani tok od poslovne aktivnosti
 2. Novčani tok od investicijske aktivnosti
 3. Novčani tok od financijske aktivnosti
Izvoz je klasična strategija nastupa na inozemnim tržištima putem prodaje proizvoda i usluga na tržištima koja nisu nacionalna, odnosno koja nisu u zemlji u kojoj se nalazi sjedište tvrtke. Prilikom trgovanja na tržištu koje nije nacionalno, prodaja, prijevoz, osiguranje u prijevozu i plaćanje posebno su regulirani. Proizvodi se moraju registrirati na carini pri izlazu iz domaće zemlje (iz čega proizlazi priljev deviza) i pri ulazu u odredišnu zemlju (pri čemu se podmiruju fiskalne obveze i proizlazi obveza plaćanja u inozemstvo). Kao klasična strategija međunarodnog marketinga izvoz je početak suradnje jednog nacionalnog poduzeća s inozemstvom.
Izvozni rizik je nepredvidiv, jedinstven i neponovljiv događaj čija posljedica je šteta ili gubitak i koji pogađa jedan ili više poslovnih subjekata. Najčešće je neprenosiv, stoga se izvoznik mora sam suočiti s njime. Rizici s kojima se izvozne tvrtke mogu suočiti jesu primjerice pravna pitanjima koja se odnose na brojna područja poslovanja, uključujući carine, ugovore, valutu te odgovornost i prava intelektualnog vlasništva koja su povezana s proizvodima koje prodaju. Da bi rizične situacije sveo na minimum izvoznik treba poduzeti mjere poput: osigurati obučenost svih kadrova, poznavanje svih tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, psihofizička sposobnost za donošenje brzih i racionalnih odluka te sposobnost vođenja trgovačkih pregovora.
Jamac predstavlja osobu koja zajedno s osobom koja je podigla kredit jamči banci redovitu otplatu rata te daje suglasnot da u slučaju neredovite otplate kredita, banka može svoja potraživanja naplatiti od njega.
Jamstvo označava ugovor kojim se treća osoba obvezuje vjerovniku da će ispunjavati obvezu dužnosnika ukoliko on to ne učini. Jamčeva obveza postoji samo ako postoji valjana obveza glavnog dužnika. Također, vjerovnik jamca može tražiti ispunjenje obveze tek onda kada se nije uspio namiriti od glavnog dužnika. Smatra se da se vjerovnik nije uspio namiriti nakon isteka roka ostavljenog dužniku za ispunjenje obveze u pisanom pozivu koji mu je uputio vjerovnik.

“Jedinstveni posjetitelji” odnose se na stvarni broj ljudi koji su barem jednom tijekom izvještajnog razdoblja došli na vaše web mjesto ili web stranicu. Taj se broj ne povećava ako se vrati prethodni posjetitelj na stranicu više puta. Jedan posjetitelj gleda se (i računa) kao jedna IP adresa. U ovakvom računanju broja posjetitelja lako je moguće napraviti pogrešku jer jedno računalo može koristiti više korisnika (škole, zajedničke radne stanice, obiteljska računala).

Iz tog razloga u praksi se koriste različiti kriteriji za određivanje jedinstvenih posjetitelja:

 1. Novi posjetitelji (eng. New visitors) – broj jedinstvenih posjetitelja koji su u periodu mjerenja pristupili web stranici po prvi put
 2. Ponovljeni posjetitelji (eng. Repeated visitors) – broj jedinstvenih posjetitelja koji su u periodu mjerenja ostvarili dvije ili više posjeta stranici.
 3. Posjetitelji koji se stalno varaćaju (eng. Returned visitors) – broj jedinstvenih posjetitelja koji su određenu web stranicu posjetili i prije perioda mjerenja posjeta i to dva ili više puta.
JIT je engleska kratice koja znači „Just in time“. JIT menadžement specifičan je oblik upravljanja proizvodima i zalihama koji je prihvaćen u cijelome svijetu, a dolazi iz Japana. Poznat je kao proizvodnja bez skladištenja zaliha. Dobavljači isporučuju dobra neophodna za proizvodnju neposredno prije montaže u pogonu. JIT menadžment zahtijeva izuzetno dobru organizaciju, planiranje te jasno definirane ugovorne obveze što uključuje i strogo poštivanje rokova isporuke.
Joint venture engleski je naziv za zajednički pothvat kojim dvije ili više osoba udružuju svoju imovinu i/ili rad zbog ostvarenja unaprijed određenog poslovnog pothvata i koji se razdužuju nakon njegova ispunjenja, s time da sugovaratelji proporcionalno svome udijelu ili dogovoru dijele ostvarene dobitke ili gubitke.
U računovodstvenom smislu, kapital predstavlja udio u bilanci stanja koji se odnosi na sredstva primljena od investitora u razmjenu za dionice, donirani kapital i zadržanu dobit. Kapital se odnosi na financijske resurse koje tvrtke mogu koristiti za financiranje svog poslovanja poput novca, strojeva, opreme i drugih resursa. To su sredstva koja tvrtki omogućuju proizvodnju proizvoda ili usluge za prodaju kupcima.

Consulting ili savjetovanje je posao pružanja stručnih savjeta određenoj skupini ljudi ili određenoj tvrtki.

Tvrtke unajmljuju konzultantske firme najčešće jer:

 1. Žele vanjsko mišljenje/savjet/viđenje situacije
 2. Žele nekoga tko ima specijalizirane vještine
 3. Žele ostati u sigurnoj zoni/zoni komfora
Konzultant ili savjetnik je pojedinac ili poduzeće koje klijentu pruža savjete ili usluge. Konzultanti su obično specijalizirani za određeno područje, poput ljudskih resursa, marketinga, web sadržaja itd. konzultanti će vrlo vjerojatno htjeti koristiti ugovor o savjetodavnim uslugama prije pružanja bilo kakvih usluga drugom poduzeću ili pojedincu. Na taj način štite svoje interese i osiguravaju da im se isplate odgovarajuće nadoknade nakon dovršenja usluga navedenih u sporazumu.
Kreditni potencijal je maksimalan iznos kredita koji banka može odobriti, a da pri tome bude likvidna. Može se promatrati kao statička kategorija (bez vremenske varijable) i kao dinamička kategorija (prisutna vremenska varijabla), zatim na razini jedne i na razini svih banaka. Dinamički kreditni potencijal na razini jedne banke svodi se na mikromultiplikaciju depozita i kreditnu ekspanziju dotične banke (što u literaturi nije uobičajeno). Dinamički kreditni potencijal na razini svih banaka u sustavu svodi se na utvrđivanje učinka makrokreditne multiplikacije kao vrlo važnog elementa u koncipiranju i projiciranju monetarno-kreditnih kretanja i izboru mjera i instrumenata za njihovo ostvarenje.
Kreditni rejting je kvantificirana procjena kreditne sposobnosti zajmoprimca općenito ili s obzirom na određeni dug ili financijsku obvezu. Kreditna ocjena može se dodijeliti bilo kojem subjektu koji želi posuditi novac – pojedincu, korporaciji, državnom ili provincijskom tijelu ili suverenoj vladi. Jednostavnim rječnikom kreditni rejting je skup svojstava tražitelja kredita, kao što su položaj, imovina, poslovi i perspektiva, na temelju koje je moguće donijeti ocjenu o njegovoj kreditnoj sposobnosti, na koju se nadalje može gledati s fromalne ili materijalne strane.
Kreditni rizik je mogućnost gubitka koji je posljedica zajmoprimčevog propusta da vrati zajam ili ispuni ugovorne obveze. Tradicionalno se odnosi na rizik da zajmodavac možda neće primiti dugovanu glavnicu i kamate, što rezultira prekidom novčanih tokova i povećanim troškovima naplate. Kreditni rizik sastoji se od opasnosti da se uložena sredstva neće vratiti, da se neće vratiti u cijelosti, odnosno da se neće vratiti planiranom dinamikom. Ovaj rizik, praktički, ne postoji kod ulaganja u državne vrijednosne papire ili u bankarske depozite čiju isplatu garantira država.
Kreditno tržište, također poznato i kao tržište duga, tržište je na kojem tvrtke i vlade nude ulagačima dug u obliku smeća“junk“ obveznica, duga kao što su novčanice i sekuritizirane obveze kao što su kolateralizirane dužničke obveze (CDO), zamjene kreditnog stanja (CDS) i vrijednosni papiri osigurani hipotekom. Status kreditnog tržišta ukazuje na kolektivno zdravlje tržišta i gospodarstva. Tržište kredita čini se sićušnim u odnosu na tržište dionica u smislu vrijednosti dolara. Analitičari opisuju kreditno tržište kao kanarinca u rudniku, jer tržište kredita pokazuje znakove nevolje prije nego što to čini tržište dionica.
Kupovna cijena je cijena koju kupac odabire za kupnju dionice, dok je ponuda cijena po kojoj prodavač nudi prodaja dionica. U trgovanju i ulaganju ponuda je iznos koji je stranka spremna platiti kako bi kupila financijski instrument. Suprotno je zahtjevu, a to je cijena koju će prodavatelj uzeti da bi se rastao od financijskog instrumenta.
Ključna fraza naziva se još „fenomen dugog repa“, a sam naziv zasnovan je na tendenciji kupaca da u tražilici upišu nekoliko ključnih riječi odosno ključnu frazu koja sazrži nekoliko ključnih riječi. 80% pretraga opada na tisuće i tisuće fraza koje su sastavljene na osnovu osobnih sklonosti i navika kupaca/pretraživača. Pojmovi koji privlače veliki broj pretraga su općeniti ili se odnose na brendove, dok se fenomen »dugog repa« pojavljuje kod pretraživanja karakteristika proizvoda, usluga ili kod niša.
Ključne riječi su ideje i teme koje definiraju o čemu se radi u vašem sadržaju. Što se tiče SEO optimizacije, to su riječi i fraze koje pretraživači unose u tražilice, a nazivaju se i “upiti za pretraživanje”. Primjer ključne riječi: ukoliko ste u potrazi za primjerima životopisa i u google tražilici upišete „primjeri životopisa“, riječi „primjeri životopisa“ ključne su riječi.
Ključni indikatori učinka pojam je koji dolazi od engleske kratice KPI – key performance indicators i označava mjernu jedinicu koja se koristi za procjenu indikatora koji su od vitalnog značenja za poslovni uspjeh organizacije. Jedna od najvećih prednosti digitalnog marketinga mjerenje je svih mogućih aktivnosti. Rezultati digitalnog marketinga nisu od koristi ukoliko nisu povezani s poslovnim ciljevima, što je upravo i razlog zbog kojega se ključni indikatori učinka koriste u planiranju digitalnih marketinških kampanja. Precizno određeni KPIs u potpunosti proizlaze iz poslovnih ciljeva, npr. ukoliko je cilj kompanije povećati prodaju, mjerit će se ukupna količina ostvarene prodaje naspram ukupnog broja novih kontakata potencijalnih kupaca, tzv. lidova. Jedan od najčešće korištenih inikatora je „povrat uloženoga“ ili „ROI“ (return of investments).
Koeficijent obrtaja jedan je od pokazatelja efikasnosti kojim poduzeće koristi svoja sredstva, pokazuje koliko se puta u određenom razdoblju obrnu pojedine vrste sredstava u poduzeću. Obrtaj mjeri broj dana kojima poduzeće treba platiti svoje račune i račune dobavljačima ili drugim tvrtkama. Izračunava se prema formuli: neplaćeni dani = računi / (troškovi prodaje / broj dana). Broj dana uzima se kao 90 dana za tromjesečje ili 365 dana u godini.
Koncentrirani marketing je strategija marketinške segmentacije u kojoj poduzeće cjelokupne napore i resurse koncentrira na služenje jednom segmentu tržišta. Naziva se i nišni marketing. Organizacija koja usvoji strategiju koncentracije odlučuje usmjeriti svoje marketinške napore samo na jedan vrlo definiran i specifičan tržišni segment. Primjerice, proizvođač satova Rolex odlučio se koncentrirati na luksuzni segment satova. To je strategija koju najčešće primjenjuju manja poduzeća. Isto tako, ova strategija pogodija je kod proizvoda kod kojih postoji mogućnost diferencijacije nekih karakteristika. Strategija koncentriranog marketinga dobiva na važnosti paralelno sa stupnjem heterogenosti tržišta, odnosno zahtjeva potrošača. Nije rijetkost da se ova strategija koristi u višim fazama životnog ciklusa proizvoda, kada se u fazi odumiranja proizvoda snažnijom koncentracijom na nekoliko segmenata proizvod pokušava održati na tržištu.
Nepredviđeni slučaj je događaj za koji ne možete biti sigurni da će se dogoditi ili ne. Imenica kontingencija opisuje nešto što bi se moglo ili ne bi moglo dogoditi. Koristimo ga za opisivanje događaja ili situacije koji su mogući ishod, ali onaj koji je nemoguće sa sigurnošću predvidjeti.
Kontigencijski planovi su planovi kojima se određuju aktivnosti koje će organizacija poduzeti kao odgovor na određene poremećaje i promjene faktora koje ne može kontrolirati u budućnosti u situaciji ako se pojave znatna odstupanja od predviđenih kretanja. Ukratko, kontigencijski planovi služe kako bi se organizirale aktivnosti koje će trebati pokrenuti ako stvari krenu o najgorem scenariju.
Landing page naziv je za odredišnu stranicu web site-a na koju vodi link s bannera ili oglasa. Odredišna stranica treba se poklapati s ključnim riječima korisničke pretrage te pružati dodatne informacije uz oglas. Osnovna greška prilikom oglašavanja na internetu nastaje kada oglas vodi na počenu stranicu web site-a, koja pruža opće generacije o oglašivaču, a ne odgovara direktno na korisničku pretragu.
Poslovna likvidnost određuje se ovisno o tome koliko brzo poduzeće može svoju imovinu pretvoriti u novac. Nenovčana imovina u ovom kontekstu može uključivati zalihe, opremu i novac koji duguju dužnici, ali pojedina poduzeća mogu imati različitu imovinu, ovisno o svojoj djelatnosti i vrsti poslovanja. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela privređivanja poduzeća u robno-novčanoj privredi.

Link building je postupak dobivanja hiperveza s drugih web stranica na vaše vlastite. Hiperveza (obično se naziva samo poveznica ili link) način je na koji se korisnici mogu kretati između stranica na Internetu. Jedna je od mnogih taktika koje se koriste u optimizaciji tražilice (SEO) jer veze predstavljaju signal Googleu da je vaša web stranica kvalitetan resurs vrijedan citiranja.

Prednosti link buildinga:

 • Veća vidljivost vašeg bloga u rezultatima pretraživanja.
 • Doprinosite prometu vlastite web stranice s drugih web lokacija povezanih na vas.
 • Kvalitetne dolazne poveznice znače da će se vaša web stranica smatrati dragocjenim resursom. To se može postići pisanjem kvalitetnog sadržaja.
 • Link building također pomaže bržem indeksiranju u rezultatima pretraživanja.
 • Link building također se smatra važnim aspektom SEO-a.
Lokalni rezultati internet pretrage podrazumjevaju upotrebu specijaliziranih internet pretraživača koji korisnicima pružaju uslugu prikaza geografski određenih rezultata pretraživanja. Tipični lokalni rezultati, osim osnovnih informacija sadrže i podatke poput poštanske adrese, grada, geografskih koordinata i sl. Lokalne Internet pretrage mogu biti rezultat direktnih i indirektnih namjera korisnika koji pretražuju Internet. Primjer lokalne odrednice i direktne pretrage je „Fast food Zagreb Črnomerec“. U slučaju indirektnih pojmova koji sadrže proizvod, uslugu ili brand može ih se lokalizirati prema mjestu gdje se korisnik nalazi u trenutku kada je pretraga izvršena. To bi značilo da će se korisniku koji pretraži pojam „kino“, a nalazi se u Zagrebu, prikazati kino dvorane iz tog grada (Zagreba).
Maliciozni program ili zlonamjerni softver hrvatski je naziv za malware koji označava i objedinjuje maliciozne programe i nenamjerno štetne softvere.
Marketing obuhvaća aktivnosti, skup institucija i procesa za stvaranje, komuniciranje, isporuku i razmjenu ponuda koje vrijede za kupce, klijente, partnere i društvo u cjelini. Marketing se, dakle, odnosi na aktivnosti koje poduzeće poduzima za promicanje kupnje ili prodaje proizvoda ili usluge. Uključuje oglašavanje, prodaju i isporuku proizvoda potrošačima ili drugim poduzećima.
Marketing na Internet pretraživačima (SEM – Search engin marketing) strategija je digitalnog marketinga koja se koristi za povećanje vidljivosti web mjesta na stranicama rezultata pretraživanja (SERP-ovi). Iako se industrijski pojam nekada odnosio i na organske aktivnosti pretraživanja, poput optimizacije tražilice (SEO) i na plaćene, sada se gotovo gotovo odnosi na plaćeno oglašavanje u pretraživanju. Marketing putem pretraživača također se naizmjenično naziva plaćeno pretraživanje ili plaćanje po kliku (PPC). Sa sve većim brojem potrošača koji istražuju i kupuju proizvode na mreži, marketing putem pretraživača postao je ključna strategija internetskog marketinga za povećanje dosega tvrtke.
Kao opći pojam u poslovanju i trgovini, marža se odnosi na razliku između prodajne cijene i prodavateljevih troškova robe ili usluga na prodaji, izraženu kao postotak prodajne cijene. Na primjer, vlasnik maloprodajne trgovine može kupiti zalihe gotove robe od dobavljača po cijeni od 8 kuna po artiklu. Ako se proizvod prodaje za 10 kuna, trgovina zarađuje maržu od prodaje od 20%.
Medijsko planiranje postupak je kojim marketinški stručnjaci određuju gdje, kada i koliko često će prikazivati oglase kako bi maksimizirali angažmane i ROI. Medijski plan može podijeliti troškove oglašavanja i resurse između različitih mrežnih i izvanmrežnih kanala, poput emitiranja, ispisa, plaćenih oglasa, video oglasa ili nativnog sadržaja.
Međuprostorni oglasi interaktivni su oglasi na cijelom zaslonu koji pokrivaju sučelje njihove host aplikacije ili web lokacije. Ti se oglasi prikazuju između sadržaja i postavljaju se na prirodne prijelazne točke ili prekide, poput aktivnosti ili razine igre. Međuprostorni oglasi jedan su od najučinkovitijih formata oglasa, ali ako ih ne upotrebljavate pravilno, mogu uzrokovati smanjenje broja angažmana i zadržavanja na web stranici.
Mobilna optimizacija postupak je prilagođavanja sadržaja vaše web stranice kako bi se osiguralo da posjetitelji koji web mjestu pristupaju s mobilnih uređaja imaju iskustvo prilagođeno njihovom uređaju. Optimizirani sadržaj lako teče između stolnih i mobilnih uređaja kako bi korisniku pružiosadžaj pruža izvanredno iskustvo pretraživanja i na mobilnim uređajima. Mobilni uređaji imaju male zaslone, a korisnici su često u pokretu. Možda su u vlaku ili autobusu, putuju na posao, u kafiću ili u trgovini. Optimizirani sadržaj lako se prilagođava kako bi stao na manji zaslon. Također podešava font tako da je dovoljno velik za čitanje na malom uređaju. Na mobilnim web lokacijama trebaju se prikazivati samo videozapisi koji su kompatibilni s mobilnim uređajima.
Mobilni marketing je višekanalna, digitalna marketinška strategija čiji je cilj dosezanje ciljne publike na njihovim pametnim telefonima, tabletima i / ili drugim mobilnim uređajima putem web stranica, e-pošte, SMS-a i MMS-a, društvenih medija i aplikacija.
Nelikvidnost ili insolventnost je stanje financijske nevolje u kojem poduzeće ili osoba nisu u mogućnosti platiti svoje račune. To može dovesti do postupka zbog insolventnosti, u kojem će se protiv nesolventne osobe ili subjekta poduzeti pravne radnje, a imovina može biti likvidirana radi isplate nepodmirenih dugova.
Nominalna vrijednost dionice jest nazivna vrijednost, odnosno vrijednost dionice koja je naznačena na samoj dionici. Ona označava knjigovodstvenu vrijednost dionice u trenutku njenog izdavanja. Prema njoj se računa udjel pojedinog dioničara i broj glasova koje ima.
Iznos gotovine ili gotovinske protuvrijednosti koju poduzeće prima ili izdaje putem plaćanja (a) vjerovnicima poznat je kao novčani tok. Analiza novčanog toka često se koristi za analizu stanja likvidnosti poduzeća. Daje kratki prikaz količine gotovine koja se priljeva i odljeva s posla.
Lokacijsko oglašavanje (Location-based advertising – LBA) oblik je oglašavanja koji integrira mobilno oglašavanje s uslugama temeljenim na lokaciji. Tehnologija se koristi za određivanje lokacije potrošača i pružanje reklama specifičnih za lokaciju na njihovim mobilnim uređajima. Upotrebom ove tehnologije vrši se lociranje potrošača kako bi im se na mobilnom telefonu prikazali oglasi specifični za tu lokaciju. Na toj osnovi oglašivači imaju priliku ciljati potrošače koji se nalaze u blizini njihovog prodajnog mjesta i uputiti im relevantnu i aktualnu komercijalnu ponudu.

Oglašavanje putem web banera označava različite tipove internet oglasa koji se mogu pronaći na veb-satranicama. Radi se o grafičkom oglašavanju na internetskim web mjestima, u aplikacijama ili na društvenim mrežama putem natpisa ili drugih formata oglašavanja izrađenih od teksta, slika, bljeskalice, video zapisa i zvuka. Postoje četiri standardne dimenzije web banera:

 1. baner 728 x 90 piksela
 2. velika kutija (big box) 300 x 250 piksela
 3. neboder (skyscraper) 160 x 600 piksela
 4. kvadrat (square) 250 x 250 piksela
Organsko oglašavanje tvrtke koriste kako bi iskoristile prednosti internetskih tražilica i web stranica za društvene mreže. Pruža klijentima informacije o njihovim proizvodima bez upotrebe prodajnih parcela. Plaćeno oglašavanje. Plaćeno oglašavanje nalazi se uz organske rezultate. Rezultati organskog pretraživanja temelje se na zaslugama svake stranice koja dolazi iz algoritama pretraživanja. Organsko oglašavanje tvrtke koriste kako bi iskoristile prednosti internetskih tražilica i web stranica za društvene mreže. Pruža klijentima informacije o njihovim proizvodima bez upotrebe prodajnog prostora.
Plaćanje po kontaktu je vrsta troška po akciji gdje se plaćanje vrši po svakom novom kontaktu, odnosno osobi koja je izrazila zanimanje za brend, proizvod ili uslugu tvrtke koja se oglašava. Kontakti mogu biti privučeni analogno ili elektronski. Kod ovog modela obračuna troška teško je kontrolirati „kvalitetu“ kontakata, zbog čega je neophodno da oglašivač unapred definira jasna pravila i uvjete kako bi se fokusirao na prikupljanje kvalificiranih i relevantnih kontakata.
PPC („pay per click“) oglasi kratica su za plaćanje po kliku, model internetskog marketinga u kojem oglašivači plaćaju naknadu svaki put kad kliknu jedan od njihovih oglasa. U osnovi, to je način kupnje posjeta vašoj web lokaciji, a ne pokušaj organskog „zarađivanja“ tih posjeta. Internet pretraživači posjeduju vlastite programe oglašavanja: AdWords za Google i Bing Ads za Bing i Yahoo. Oglasi na njima prikazuju se redoslijedom koji ovisi od preciznosti poklapanja ključne riječi/fraze po kojoj se vrši korisnička pretraga i cijene koju su oglašivači spremni platiti po ključnoj riječi.
Podcast je digitalna datoteka koja sadržava audio ili audio-video zapis koji se distribuira putem međumrežja koristeći RSS tehnologiju, a namijenjen je gledanju (ili slušanju) na računalu, digitanom prijenosnom uređaju poput iPod-a ili televizije koristeći uređaje poput Apple TV-a. Naziv podcast je složenica riječi POD (Playable On Demand) i engleske riječi broadcast. Video podcast se još naziva i vidcast, a osobe koje se bave podcastingom se nazivaju podcasteri.

Područje slobodne trgovine čine dva ili više carinska područja unutar kojih su ukinute sve carine i druga trgovinska ograničenja na skoro sve robe podrijetlom iz tih područja. Za razliku od carinske unije, zemlje pristupnice području slobodne trgovine zadržavaju vlastitu carinsku tarifu prema trećim zemljama.

Nekoliko je područja slobodne trgovine ustanovljeno diljem svijeta, npr:

 1. Mercosur u Južnoj Americi,
 2. NAFTA u Sjevernoj Americi i
 3. EFTA u Europi
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Prema obliku vlasništva dijelimo ih na državne, privatne i mješovite.
Poduzetnik je pojedinac koji stvara novo poduzeće, snoseći većinu rizika i uživajući u većini nagrada. Poduzetnika se obično smatra inovatorom, izvorom novih ideja, dobara, usluga i poslovanja / ili postupaka. Poduzetnici igraju ključnu ulogu u bilo kojem gospodarstvu, koristeći vještine i inicijativu potrebne za predviđanje potreba i iznošenje dobrih novih ideja na tržište. Poduzetnici koji se pokažu uspješnima u preuzimanju rizika startupa nagrađuju se dobiti, slavom i mogućnostima kontinuiranog rasta. Oni koji propadnu, trpe gubitke i postaju manje rašireni na tržištima.
Pop-up prozori spadaju u vrstu web bannera koji iskaču pretražitelju na ekranu, zbog čega ujedno spadaju i u agresivnu skupinu oglašavanja jer korisniku smanjuju vidljivost i preglednost ekrana. Osim pop-up prozora pojavljuju se i oni naziva pop-under. Njih se smatra manje agresivinim od pop-up prozora. Radi se o web bannerima koji su prikriveni sve dok se ne zatvori, umanji ili promijeni aktivni prozor korisničke pretrage, a posljednji sadržaj koji će korisnik vidjeti prije nego što napusti web stranicu je oglasni sadržaj.
Pop-up anketa jednostavan je oblik ankete koja se najčešće provodi putem pop-up bannera. Ciljana skupina najčešće su posjetitelji određenih web stranica. Kako bi bila efikasna i služila svrsi treba biti kratka, jasna i koncizna. Isto tako, preporuča se da korisnik ne bude prisiljen popuniti anketu kako bi prešao na određeni dio web stranice.
Prijenost podataka u realnom vremenu označava isporučivanje informacija netom nakon njihova prikupljanja. Najčešće se koristi kod programskog zakupa medija u realnom vremenu, tj. kod elektronskih aukcija koje prodaju impresije digitalnih oglasa.
Poruke u realnom vremenu označavaju jasnu, kratku, direktnu komunikaciju između dvije ili više osoba, koja se odvija elektronski i u realnom vremenu. Elektronska komunikacija uključuje tekstualne, audio te audio-vizualne poruke.
Procjena kreditne sposobnosti je procjena sposobnosti i spremnosti osobe da ispuni preuzete obveze. Temelji se na praćenju solidarnosti zajmotražitelja, njegove imovine, stupnja trenutne zaduženosti, analizi kvalitete programa radi kojega se želi zadužiti, sposobnosti da taj program ostvari i dr.
Profitabilnost je mjerenje učinkovitosti – i na kraju njezina uspjeha ili neuspjeha. Daljnja definicija profitabilnosti je sposobnost poduzeća da ostvari povrat investicije na temelju svojih resursa u usporedbi s alternativnim ulaganjem.
Proračun je plan prihoda i rashoda neke tvrtke, organizacije, države ili pojedinca za određeno razdoblje.
Provizija je naknada koja se posredniku, zastupniku, komisionaru itd. plaća za usluge posredovanja u nekom poslu. Iskazuje se najčešće u postotku od vrijednosti transakcije, a rjeđe u fiksnom iznosu. Ima ih raznih vrsta ovisno o ugovoru, odnosno o subjektima za koje se posrednički posao obavlja (zastupnička, konsignacijska, posrednička, bankovna, brokerska, itd.).
Radni kapital označava razliku između kratkoročne imovine i kratkoročnih obaveza.
Reach ili domet u marketinškom kontekstu značio bi postotak publike koji su bili izloženi određenom oglasnom sadržaju na određenom mediju. Ukoliko jedna osoba nekoliko puta otvori isti oglas, povećat će se impresije, no ne i domet marketinške kampanje.
Recesija je značajan pad gospodarske aktivnosti raširen po cijelom gospodarstvu, koji traje više od nekoliko mjeseci, a koji je normalno vidljiv u realnom BDP-u, realnom dohotku, zaposlenosti, industrijskoj proizvodnji i veleprodaji i maloprodaji. Recesija započinje neposredno nakon što gospodarstvo doseže vrhunac aktivnosti i završava kad gospodarstvo dosegne svoje korito. Između korita i vrhunca, gospodarstvo se širi. Širenje je normalno stanje gospodarstva; većina recesija je kratka i rijetke su posljednjih desetljeća.
Responzivni web dizajn (RWD) pristup je web razvoju koji stvara dinamične promjene izgleda web mjesta, ovisno o veličini zaslona i orijentaciji uređaja koji se koristi za njegovo gledanje. RWD je jedan pristup problemu dizajniranja za mnoštvo uređaja dostupnih kupcima, od sićušnih telefona do ogromnih stolnih monitora.
Retargetiranje ili remarketing način je povezivanja s ljudima koji su prethodno komunicirali s vašom web lokacijom ili mobilnom aplikacijom, odnosno s ljudima koji su već pokazali interes za vaš brend, proizvod/uslugu u vidu posjete vašoj web stranici, profilu na društvenim mrežama ili pretragom ključnih riječi. Omogućuje vam da svoje oglase strateški pozicionirate pred tom publikom dok pregledavaju Google ili web stranice partnera, pomažući vam tako da povećate svijest o svojoj robnoj marki ili podsjetite tu publiku na kupnju. Riječ je o plaćenom kanalu, koji oglašivačima daje „drugu šansu“ da dođu do potencijalnih kupaca do kojih prvotno nisu uspjeli doći putem kampanje.
Revolving akreditiv je akreditiv koji podrazumjeva više odvojenih korisnikovih podnošenja dokumenata banci uz više odvojenih ispunjenja akreditivne obveze tom korisniku, sve do iscrpljenja akreditivom određene najviše svote. Revolving akreditiv u pravilu podrazumijeva postojanje istovrsnih ili identičnih uvjeta (jednaki dokumenti) ispunjenja obveze za svako pojedino korištenje, ali s naznakom najkasnijeg roka podnošenja dokumenata za svako pojedino korištenje. Drugih značajnijih specifičnosti revolving akreditiv ne sadrži.
Risk management je pojam koji se primjenjuje na logičnu i sustavnu metodu uspostavljanja konteksta, identificiranja, analize, procjene, liječenja, praćenja i priopćavanja rizika povezanih s bilo kojom aktivnošću, funkcijom ili postupkom na način koji će organizacijama omogućiti da minimaliziraju gubitke i maksimiziraju mogućnosti.
Rizični kapital oblik je privatnog kapitala i vrsta financiranja koje ulagači pružaju startup tvrtkama i malim poduzećima za koja se vjeruje da imaju dugoročni potencijal rasta. Rizični kapital uglavnom potječu od dobrostojećih investitora, investicijskih banaka i bilo kojih drugih financijskih institucija.
Rizik zemlje odnosi se na neizvjesnost povezanu s ulaganjima u određenu zemlju, i preciznije na stupanj u kojem bi ta neizvjesnost mogla dovesti do gubitaka za ulagače. Ova nesigurnost može nastati iz bilo kojeg broja čimbenika, uključujući političke, ekonomske, tečajne ili tehnološke utjecaje.
Rizik je mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumijeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl.
ROA (return on assets) ili prinos na imovinu označava koeficijent profitabilnosti koji se računa na način da se neto dobit podijeli s prosječnom ukupnom imovinom. Pokazuje neto zaradu generiranu po jedinici uloženoj u ukupnu imovinu.
Roadblock ili blokada oglasa je tehnika oglašavanja u kojoj se reklamni oglasi istovremeno emitiraju na raznim kanalima, poput nekoliko radio stanica i TV kanala. Blokada oglasa poslužuje nekoliko oglasa na istoj web stranici. Ovo je učinkovit alat kada tvrtka pokušava doseći masovnu publiku i stupiti u interakciju s njom. Zove se blokada, jer blokira sva mjesta za oglase na web stranici za vrijeme trajanja kampanje. To osigurava da niti jedna druga marka nema udio glasa u to vrijeme na tom kanalu isporuke.
ROE (Return of equity) ili prinos od kapitala je mjera financijske uspješnosti izračunata dijeljenjem neto dobiti s glavnicom. Pokazuje neto zaradu generiranu po jedinici uloženog kapitala.
ROI (return of investment) ili povrat ulaganja financijska je metrika koja se široko koristi za mjerenje vjerojatnosti povrata od ulaganja. To je omjer koji uspoređuje dobitak ili gubitak od ulaganja u odnosu na njegov trošak. Marketinški povrat ulaganja ili povrat ulaganja praksa je pripisivanja rasta dobiti i prihoda prihodu marketinških inicijativa i upravo zato ROI je od ključnog značaja za analizu svih vrsta ulaganja u marketing.
Rollover je vrsta web bannera koji je statičan sve do trenutka dok korisnik ne prijeđe preko njega mišem, nakon čega dolazi do pokretanja animacije.
Stranice s rezultatima tražilice (Search engine results pages) su web stranice koje se nude korisnicima kada nešto traže na mreži pomoću tražilice, poput Googlea. Korisnik unosi svoj upit za pretraživanje (često koristeći određene pojmove i fraze poznate kao ključne riječi), nakon čega im tražilica prikazuje SERP.
SEO je skraćenica od Optimizacija pretraživača, što je praksa povećanja količine i kvalitete prometa na vašoj web stranici putem organskih rezultata pretraživača. Kao Internet marketing strategija, SEO analizira način na koji pretraživači funkcioniraju s obzirom na ključne riječi koje korisnice koriste prilikom pretraživanja. Optimizacija web stranice obuhvaća preoblikovanje sadržaja i HTML kodiranje, koji dovode do poboljšanja pozicije web stranice prema ključnim riječima bitnim za njihovo poslovanje i uklanjanje prepreka u postupku indeksiranja sadržaja Internet pretraživača. Prilikom pretraživanja ključnih riječi, pretraživač će najčešće ući na neku od prvih pet stranica koje su se pojavile na prvoj stranici Internet pretrage. To upućuje da je indeks web stranice na Internet pretraživaču direktno povezana s njezinom posjećenošću. Web stranica koja se ne pojavljuje na prvoj ili drugoj stranici pretraživanja, kao da ni ne postoji.
Slider ili klizni web banner vrsta je oglasa koja se koristi za oglašavanje preko mobilnih telefona. Prikazuje se kao klasičan oglas koji se, nakon prelaska prstom preko njega ili klikom proširi i prekrije čitav zaslon.
SMP je engleska kratica (Single-minded proposition) za jedinstvenu prodajnu vrijednost koja označava najvažniju stvar koja se može reći za brend, proizvod ili uslugu. Kratka je to izjava kojom se ističu vrijednosti i prednosti koje zadovoljavaju potrebe potrošača. Često ju oglašivači šalju marketinškim agencijama koje ih potom koriste kao smjernice za reklamnu kampanju.
SMS marketing šalje promotivne kampanje ili transakcijske poruke u marketinške svrhe pomoću tekstualnih poruka (SMS). Te su poruke uglavnom namijenjene komunikaciji vremenski osjetljivih ponuda, ažuriranja i upozorenja ljudima koji su pristali primiti ove poruke od vaše tvrtke. Razmjena tekstualnih poruka vrlo je učinkovita i izravna linija komunikacije s kupcem. No, postoje mnoga pravila koja biste trebali uzeti u obzir prilikom planiranja svoje marketinške strategije za SMS kampanju. Prva i najvažnija od njih je primanje dopuštenja od vaših kontakata za slanje SMS poruka.
Solventnost je sposobnost kompanije da podmiri svoje dugoročne fiksne obveze s ciljem ostvarivanja dugoročne ekspanzije i rasta.
Stečaj, poznat i kao insolventnost, pravni je status ljudi, poduzeća i vlada koji imaju više duga nego što su sposobni platiti. Stečaj također opisuje postupak rješavanja situacije u kojoj dužnik ima neodrživu razinu duga, a stečajni sud ga od vjerovnika štiti. Pred sudom se podnosi peticija za isti gdje se mjere svi zaostali dugovi tvrtke i ako se ne isplaćuju u cijelosti iz imovine tvrtke. Postupak stečaja nudi i vjerovnicima i dužnicima priliku da riješe obveze koje se ne mogu platiti. U zamjenu za oprost duga, dužnici stavljaju svoju imovinu pod kontrolu stečajnog suda i pristaju otkazati većinu ili cijelo svoje bogatstvo na otplatu, dok vjerovnici imaju priliku vidjeti barem neke od svojih otplaćenih zajmova. Stečaj pomaže široj ekonomiji dajući ljudima drugu priliku da počnu iznova, umjesto da ih trajno opterećuju neplativim dugovima.
Stopa odgovora odnosi se na broj ljudi koji su ispunili vaše istraživanje podijeljen s brojem ljudi koji čine ukupnu skupinu uzoraka. U direktnom marketingu stopa odgovora označava broj ljudi koji su odgovorili na određenu ponudu s obzirom na na ukupni broj ljudi kojima je ponuda poslana.
Stupanj interakcije dolazi od engleskog pojma Interaction rate (IR) i koristi se za procjenu i izračun uspješnosti oglašavanja na internetu kroz aktivnosti na koje su kupci potaknuti, a najčešće se ogledaju u broju klikova i „likeova“.   Formula za izračunavanje stupnja ostvarene interakcije glasi: Stupanj ostvarene interakcije = j1 Mjerenje interakcije na Facebooku izračunava se formulom: Stupanj ostvrene interakcije objave u postocima = j2
Subvencija je oblik financijske pomoći koju država povremeno daje ustanovama ili gospodarstvenicima, za točno određenu namjenu i pod točno određenim uvjetima. Svojevrsni su instrumenti ekonomske i socijalne politike. Razlikujemo nekoliko vrsta subvencija s obzirom na njihovu svrhu. Tako su najučestalije one koje dijelimo: prema trajnosti (stalne i povremene), prema vrsti organizacije/korisnika (privrednim i neprivrednim organizacijama), prema izvoru sredstava (iz budžeta, iz različitih fondova), prema namjeni (dotacije, regresi, premije za cijene pod društvenom kontrolom, izvozne premije, razvojne premije, porezne olakšice, oslobađanje poduzeća od plaćanja poreza, doprinosa, carina i sl.).
Switch je zaobilazno plaćanje preko posrednika („switchera“) iz treće zemlje. Pri kupovini proizvoda, posrednika iz treće zemlje se plaća manje konvertibilnom ili nekonvertibilnom valutom, dok posrednik kupuje i plaća takve proizvode u zemlji porijekla slobodnim devizama. Prilikom nabave robe preko posrednika, uvoznik pristaje na višu cijenu robe plativu u mekoj valuti. Tim troškovima treba pribrojiti i troškove svih sudionika posla switchera pri čemu svatko zarađuje ili na razlici u cijeni robe ili na razlici u tečaju deviza. Povišenu cijenu snosi krajnji korisnik. Kod izvoznog switch posla postupak je identičan, s tim da se preko posrednika plasira roba na konvertibilno tržište. U poslovanju na burzi označava likvidaciju postojećeg investicijskog ulaganja zbog nerentabilnosti i ponovno ulaganje u druge vrijednosne papire koji obećavaju ostvarenje veće dobiti.
SWOT je engleska kratica za “Snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje”. Riječ je o analizi okoline i položaja tvrtke u njoj. SWOT se sastoji od dva dijela: snage i slabosti odnose se na unutarnje dijelove tvrtke, dok su prilike i prijetnje izvan tvrtke i postoje u okruženju. Snaga tvrtke mogla bi, primjerice, biti u brzom i sveobuhvatnom upravljanju procesom brendiranja. Njegove slabosti mogu se nalaziti u distribuciji proizvoda ili kašnjenju plaćanja. To su unutarnji problemi/slabosti i s njima se treba trajno razumjeti, pozabaviti se s njima i rješavati ih. Dva vanjska čimbenika, mogućnosti i prijetnje, nisu pod nadzorom tvrtke. Okoliš, sastavljen od društvenih, ekonomskih, pravnih, regulatornih, nacionalnih, pa čak i međunarodnih događaja, mora se kontinuirano skenirati kako bi se oni pratili. Na primjer, prilika za tvrtku koja se bavi hladnjacima mogla bi biti u zamrzivačima za sladoled; prijetnje mogu biti uvoz ili ulazak novih igrača s novcem i stručnošću. U globalizirajućem se svijetu prilike mogu pojaviti bilo gdje i bilo kad, baš kao što prijetnje mogu doći iz bilo kojeg dijela ili segmenta globalne industrije.
Skyscraper je vrsta web bannera koji po svom obliku podsjeća na neboder: visok je i uzak, ostaje djelimično vidljiv nakon što posjetitelj nastavi s pretraživanjem web stranice.